Лицензионен договор

НАСТОЯЩИЯТ „ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР“ РЕГУЛИРА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МРЕЖАТА ХЛЕБНИ КЪЩИ (BHN), НАРЕЧЕНИ „ХЛЕБНА ТЕРАПИЯ“ И ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДУЛИТЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В WWW.BREADTHERAPY.NET. МЕТОДИТЕ НА МРЕЖАТА ХЛЕБНИ КЪЩИ, НАРЕЧЕНИ „ХЛЕБНА ТЕРАПИЯ“, СА СЪЗДАДЕНИ ЕДНОЛИЧНО И СА СОБСТВЕНОСТ НА НАДЕЖДА САВОВА-ГРИГОРОВА. СЛЕД ТОВА СЕ ИЗДАВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПОЛЗВАНЕ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ НА САМОДЕЙНИТЕ СРЕДИЩА (I3C), НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРИРАНА В И СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ Е СТРАНАТА ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, ПО-ДОЛУ НАРИЧАНА „I3C“.

I3C ИМА ЖЕЛАНИЕ ДА ПРЕДЛАГА ЗА НЕОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ ЛИЦЕНЗ ЗА ДОСТЪП ДО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МОДУЛИТЕ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА И КОЙТО Е НЕИЗКЛЮЧИТЕЛЕН, САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОТ НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР.

С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ С ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКА ЕДНА ОТ ЧАСТИТЕ НА ОНЛАЙН МОДУЛИТЕ И МЕТОДИТЕ НА ХЛЕБНАТА ТЕРАПИЯ, ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОЗИ ДОГОВОР, РАЗБИРАТЕ НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ ОТ НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ. При условие че последователно спазвате правилата и условията на настоящия лицензионен договор и заплащате приложимата такса за обучение и лицензиране на Международния съвет на самодейните средища (I3C), настоящия лицензионен договор ви предоставя неограничен, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъп до и ползване на онлайн модулите за хлебна терапия, достъпни на www.breadtherapy.net, инструментариум за хлебна терапия, достъпен на www.breadtherapy.net, и методи, които да се използват в различни събития и програми в общността, безплатни и платени, проведени в съответствие с основните принципи на I3C, описани по-долу.

Този лиценз ви предоставя достъп до и използване на гореспоменатите онлайн модули за хлеботерапия, инструментариум и методи за хлебна терапия, единствено във връзка със събития в общността, безплатни или платени, предлагани от вас като лицензополучател на I3C съгласно настоящия лицензионен договор. Независимо от гореизложеното, всички права, предоставени с настоящото, подлежат на предоставяне на лиценз и не се продават или прехвърлят по друг начин на вас или на трета страна.

Препратките към „вие“ или „потребител“ означават корпоративен или индивидуален лицензополучател и потребител на гореспоменатите онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия, и на всички приемници, правоприемници или техни представители, които имат разрешение за това.

Този лиценз не позволява достъп до или използване на гореспоменатите онлайн модули инструментариум и методи за хлебна терапия на отделни лица, неправителствени организации или корпоративни субекти извън вас като лице или вашата организация или вашата компания. Освен това потвърждавате, че ще положите всички усилия, за да гарантирате, че гореспоменатите онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия, които са предмет на настоящия лиценз, няма да бъдат предоставени на други страни извън вас като лице или вашата организация или компания без предварителното писмено съгласие на I3C. Тази гаранция ще е валидна и след прекратяване или изтичане на този ограничен лиценз по каквато и да е причина.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ. С изключение на предвиденото по-горе, не можете да модифицирате, променяте, превеждате, създавате производно/и произведение/я, разпространявате, излъчвате, предавате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, предоставяте подлицензи, прехвърляте, продавате, експлоатирате, наемате, споделяте време, възлагате на външни изпълнители, предоставяте на бюра за услуги, отдавате под наем, давате гаранционен интерес, възлагате или прехвърляте каквото и да е право (права) или да използвате по какъвто и да е друг начин, който не е изрично разрешен в гореспоменатите онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия или каквато и да е част от тях. Освен това не можете да предлагате обучение или каквато и да е форма на сертифициране в някой от гореспоменатите модули, инструментариум и/или методи за хлебна терапия, поради факта, че сте сертифицирани като обучен специалист, а не като обучител, тъй като I3C като организация и Надежда Савова-Григорова като самостоятелен създател и обучител са единствените лица, упълномощени и имащи право да обучават и издават сертификати за обучение и да подписват всички лицензионни договори за гореспоменатите онлайн модули, инструментариум за и методи на хлебна терапия. Вие не можете нито да премахвате, нито да променяте никакви известия относно собствеността върху някой от горепосочените онлайн модули, методи или инструментариум или да използвате която и да е част от тях независимо от модулите, методите и инструментариумите като цяло. Всички права, които не са ви изрично предоставени тук, са запазени за I3C.

3. ПРАВА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА I3C. I3C и/или неговите лицензодатели, както е приложимо, запазват всички права на собственост и интелектуална собственост, признато право и интерес към и от всички методи, модули, програми, инструментариуми, процедури, информация и документация, свързани с гореспоменатите модули, инструментариум и методи за хлебна терапия. I3C и неговите програми и методи на МРЕЖАТА ХЛЕБНИ КЪЩИ (BHN), включително, но не само гореспоменатите методи, наречени „Хлебна терапия“, както и всички други имена, лога и икони, идентифициращи I3C, BHN и Хлебната терапия и свързаните с тях продукти и услуги са притежавани и контролирани от Надежда Савова-Григорова, основател на I3C и BHN, и всяко използване на съответните права на интелектуална собственост и/или търговски марки без изричното писмено разрешение на I3C и Надежда Савова-Григорова е строго забранено.

С изключение на изрично предвиденото тук, I3C и Надежда Савова-Григорова не предоставят никакво изрично или подразбиращо се право на вас или на друго лице за някакви интелектуални права или такива, свързани със собствеността. Съответно всеки неоторизиран достъп до и/или използване на гореспоменатите онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия в събития и/или програми в общността може да наруши законите за интелектуалната собственост или свързаните с правото на собственост, както и други вътрешни и международни закони, регламенти и устави, включително, но не само, приложимото законодателство на ЕС и САЩ за авторските права, търговската тайна, патента и/или търговска марка.

Лицензополучателят може да използва гореспоменатите онлайн модули за хлебна терапия, инструментариум и методи за хлебна терапия в различни събития и програми в общността, безплатни и платени, провеждани не само в съответствие с разпоредбите на настоящия лицензионен договор, но в съответствие с основните принципи на I3C, които включват: осигуряване на социална интеграция на различни лица и групи в неравностойно положение без изключения и ограничения въз основа на социално-икономическа класа, професия, образование, специални физически и психически потребности, етническа или културна група, религия, възраст, пол. Събитията, използващи хлебната терапия, не трябва да бъдат с дискриминационен характер: политически, расов, основаващ се на пола (включително ЛГБТ) или свързан с религиозни послания и съдържание (с изключение на християнски събития, одобрени за използване на специализирания метод за ангелски хляб, както е описано и посочено в инструментариума за хлебна терапия) ”) и/или да включват други демонстрации на пропаганда за цели, които не са свързани или асоциирани с гореспоменатите онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Чрез достъп до и/или използване на онлайн модули, инструментариум и методи за хлебна терапия във вашите събития и/или платени услуги, вие гарантирате и се съгласявате да спазвате всички приложими местни, държавни, национални и международни закони и разпоредби по отношение на използването на методите за хлебната терапия, както е описано детайлно в онлайн модулите и инструментариум. Освен това вие гарантирате и се съгласявате да поемете всякаква отговорност за действия, пропуски или употреби, свързани с достъпа ви до и/или използването на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия. С настоящото I3C се отрича от всякаква отговорност или задължение към определени групи хора или съдържание и послания, част от събития за приготвяне на хляб с методи за хлебна терапия, водени от лицензополучателя, както и от всякакви искове, действия, правни основания за искове, съдебни решения, вреди или щети на лица или имущество и разходи, включително, но не само, адвокатски хонорари и съдебни разноски, които произтичат или са следствие, пряко или непряко, от вашия достъп до и/или използване на методите за хлебната терапия.

Лицензополучателят е длъжен да спомене във всички съобщения, че методите за хлебнан терапия, използвани от лицензополучателя, и всичко, което включва като разнообразни методи, се притежават и контролират от Надежда Савова-Григорова, основател на I3C и BHN и са подлежат на допълнително предоставяне на лиценз от I3C.

Лицензополучателят е длъжен да посочи по виден начин членството в BHN, като използва логото с надпис „Член на мрежата на хлебните къщи“ във всички съобщения относно работата му/й/си, което включва да постави по видим начин логото в уебсайтове, социални медии и във всички други комуникационни материали (публикации в социалните медии, флаери, банери, прессъобщения, събития, проекти и др.).

Лицензополучателят е длъжен да изпраща доклад за напредъка на неговата/нейната дейност на всеки 3 месеца, съответно 4 пъти за календарна година, като описва: събития и демографски данни и реакции/обратна връзка на участниците; спечелени проекти/ безвъзмездни средства и изпълнени програми; различни инициативи; награди; публично-частни партньорства; и т.н. Тази информация може да се използва от I3C като новина в неговите уебсайтове и социални медии, а лицензополучателят може да печели различни признания и награди от I3C или BHN, като „Хлебен посланик на годината“ и др.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Вие признавате и се съгласявате, че онлайн модулите и инструментариумът за хлебна терапия съдържат запазена търговска тайна и поверителна информация за I3C и Надежда Савова-Григорова („Поверителната информация“). Вие се съгласявате да осигурите и защитите конфиденциалността на тази поверителна информация на I3C и Надежда Савова-Григорова по начин, съобразен със запазването на техните права, като полагате толкова голяма грижа, колкото, за да поддържате конфиденциалността на собствената си поверителна информация от подобен характер, но в никакъв случай не полагате всички разумни усилия. Вие нямате право да разрешавате на трета страна да продава, прехвърля, публикува, разкрива или предоставя по друг начин която и да е част от Поверителната информация на трети страни, освен ако това не е изрично разрешено в настоящия лицензионен договор.

6. ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. I3C приветства вашите отзиви и предложения за това как да подобрите приложението на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия с различни групи. Вие се съгласявате, че I3C ще има вечното, безвъзмездно и неотменимо право да използва такава обратна връзка и предложения по какъвто и да е начин, който сметне за желателен, без да ви уведомява, да ви приписва заслуги или да ви заплаща.

7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ. I3C не дава никакви изявления или гаранции относно годността, пълнотата, навременността, надеждността, законността или точността на информацията, програмите, продуктите, услугите и материалите, свързани с онлайн модулите, без значение от целта. Онлайн модулите и всякаква подобна информация, програмите, продуктите, услугите и материалите се предоставят „КАКВИТО СА“, без каквато и да е гаранция, включително без ограничение, на всички подразбиращи се гаранции и условия на продаваемост, уместност за определена цел, право и ненарушаване, както и всяка гаранция, свързана с използването или резултатите от използването на онлайн модулите или каквито и да било методи и/или документация, свързани с тях по отношение на коректност, точност, надеждност или по друг начин. Вие поемате целия риск по отношение на качеството на крайните резултати от използването на онлайн модулите, инструментариумите и методите.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Вие се съгласявате, че в никакъв случай I3C или Надежда Савова-Григорова не носят отговорност за непреки, наказателни, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа до или използването на онлайн модулите, инструментариумите и методите, използвани от вас или някой друг, или за каквато и да е информация, програми, продукти, услуги и материали, налични в или по онлайн модулите и инструментариума, независимо дали се основават на договор, закононарушение, даващо право за предявяване на иск, строга отговорност или по друг начин, дори ако сте били уведомени за възможност от подобни щети.

9. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. С настоящото вие гарантирате, че ще защитавате, обезщетявате и държите невредими I3C, Надежда Савова-Григорова и филиалите, служителите, агентите, директорите, офицерите, партньорите, представителите, акционерите, адвокатите, предшествениците, приемниците и правоприемниците на I3C от всички искове, производства, щети, вреди, отговорности, загуби, разноски и разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или идващи от вашия достъп до и/или използване на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия или свързани с всяко нарушение от вас на настоящия лицензионен договор. Такава гаранция е валидна и след прекратяване или изтичане на настоящия лицензионен договор, без значение поради каква причина.

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. Настоящият лицензионен договор е сключен и ще бъде тълкуван и прилаган единствено в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, противоречия или претенции между страните, произтичащи от или във връзка с настоящия лицензионен договор относно неговото сключване, съществуване, валидност, тълкуване, изпълнение или неизпълнение, нарушение, прекратяване и оценка на щетите, включително искове за закононарушение, възникнали преди или след прекратяването на лицензионния договор, се решават в съответствие с настоящия договор пред компетентния български съд и съответно всички страни по този лицензионен договор изрично се съгласяват да бъдат подчинени на юрисдикцията на този съд.

11. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. Настоящият лицензионен договор и вашето право на достъп до и/или на използване на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия ще влязат в сила в момента, в който подпишете този договор или използвате онлайн модулите за хлебна терапия, което от двете настъпи първо, и е в сила до прекратяване, както е посочено по-долу. Настоящият лицензионен договор ще се прекрати автоматично, ако не спазите някое от условията, описани тук. Прекратяването на настоящия лицензионен договор ще влезе в сила без предизвестие. Можете също така да прекратите по всяко време, като престанете да прилагате хлебната терапия във вашата работа, но всички приложими разпоредби на настоящия договор ще бъдат валидни и след прекратяването, както е посочено тук. При прекратяване по каквато и да е причина, вие трябва да върнете, унищожите или изтриете от вашата система всички копия на онлайн модулите, инструментариума за терапия с хлебната терапия (и всички свързани рекламни и информационни материали), с които разполагате. Разпоредбите относно правото на собственост и интелектуална собственост, подаване на информация, поверителност, обезщетение, отказ от гаранция и отговорност, прекратяване и приложимо право ще бъдат валидни и след прекратяването или изтичането на срока на настоящия лицензионен договор без значение по каква причина.

12. РАЗНИ. Страните се съгласяват, че настоящият лицензионен договор е в полза на страните по него. Ако не настоявате за стриктно изпълнение на някое от правилата и условията на настоящия лицензионен договор, това не означава, че ще отпадне то или пък последващите неустойки от неизпълнения на задължения. Печатната версия на настоящия лицензионен договор и на свързаното с него известие, дадено в електронна форма, са допустими в съдебни или административни производства, основаващи се на или свързани с настоящия лицензионен договор, в същата степен и при същите условия като други бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в печатна форма. Не съществува съвместно предприятие, партньорство, заетост, съюз или агенция между вас и I3C в резултат на настоящия лицензионен договор или използването на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия. Освен това не можете да обвързвате I3C по какъвто и да е начин или да правите някакви представяния или изявления за или от името на I3C без отделното, изрично и писмено разрешение на I3C. Настоящият лицензионен договор представлява цялото споразумение между вас и I3C по отношение на използването на онлайн модулите, инструментариума и методи за хлебна терапия, и замества всички предишни или настоящи известия и предложения, без значение дали са електронни, устни или писмени между вас и I3C по отношение на онлайн модулите, инструментариума и методите за хлебна терапия. Този лицензионен договор няма да бъде възложен или прехвърлен на вас без предварително изрично писмено съгласие на I3C.